CERTIFIKAT SZKOLA page 0001 copy
W roku szkolnym 2022/2023r. na świetlicy szkolnej został przeprowadzony Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pt. "Z kulturą mi do twarzy". 

Celem projektu było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. Realizując projekt uczniowie oraz nauczyciele mieli możliwość - rozwijania poczucia estetyki, mając kontakt ze sztuką, uczestniczenia w wychowaniu w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm; kształtowania empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych, kształtowania poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznania z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku, zapoznania z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie, uwrażliwienia na piękno. 

 

Projekt został pomyśle zakończony, a wszystkie wymagane zadania dzięki zaanagażowaniu nauczycieli i uczniów zakończone czego efektem jest otrzymany przez naszą Szkołe certyfikat.

Gratulujemy !