DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp3.olawa.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1) zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
2) dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
3) pliki PDF, DOC itp. - administrator stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
4) linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.

Ułatwienia na stronie podmiotowej
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
1) podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

2) możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

3) mapa strony,

4) Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-11-30.
Deklarację sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jacek Ozga.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 713033301

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Lwowskiej 3 w Oławie.
 2. Teren wokół budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wejście główne znajduje się od strony ul. Lwowskiej. Wejście to jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych – schodołaz.
 4. Drugie wejście do budynku ( na wprost bramy wjazdowej) od strony ul. Lwowskiej nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wejście na salę gimnastyczną jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 6. Wejścia główne do budynku oraz wejście na salę gimnastyczną są zadaszone.
 7. Schody w budynku nie mają platform dla niepełnosprawnych,
 8. W budynku nie ma windy.
 9. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze budynku.
 10. Istnieje możliwość umówienia spotkania klienta z pracownikiem na parterze.
 11. Osoby na wózkach mogą poruszać się jedynie na parterze budynku lub na poziomie sali gimnastycznej.
 12. Istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem szkoły na parterze budynku.
 13. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
 14. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 15. W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 16. Szkoła nie jest wyposażona w pętle indukcyjne.