Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2021/2022)

 

Ogłoszenie. Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2021-2022

Z A R Z Ą D Z E N I E BURMISTRZA - terminy rekrutacji na 2021-2022

Zał. 1 do Zarz. BM, terminy postępowania rekr. przedszkola i oddziały przedszkolne 2021-2022

 

 

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych w Oławie będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Oława nr 14/0050/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/olawa (należy wybrać „przedszkole” i właściwą lokalizację), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków  o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
- data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego ,
- data i godzina wydrukowania wniosku,
- data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/ szkole,
- data i godzina zatwierdzenia wniosku
nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

Po elektronicznym wypełnieniu wniosku należy pobrać go z systemu, wydrukować, podpisać (podpisy obojga rodziców /prawnych opiekunów) i złożyć w placówce pierwszego wyboru. Następnie należy sprawdzić wyniki kwalifikacji. W przypadku wyboru placówki należy w przedszkolu/ szkole złożyć deklarację woli.

UWAGA: Dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji. W ustalonym w harmonogramie terminie rodzice składają jedynie deklarację dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola.

Dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w dotychczasowym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, nie biorą udziału w rekrutacji – w ustalonym w harmonogramie terminie rodzice składają jedynie deklarację dalszego uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.

Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910      z późn. zm.), a następnie kryteria ustalone przez organ prowadzący (Uchwała nr XXX/209/17 Rady Miejskiej
w Oławie z dnia 30 marca 2017 r.).

Kryteria rekrutacji do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalone przez organ prowadzący:

Ramka 1 przedszk

Punkty otrzymane za kryteria sumuje się. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający odpowiednio kryterium 1, 2, 3, 4.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława w roku szkolnym 2021/2022:

Rodzaj czynności przedszkola

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji dzieci na rok szkolny 2021/2022 udzielają pracownicy sekretariatu danej placówki, której dotyczy rekrutacja.

Miejskie Przedszkole nr 1, ul. Iwaszkiewicza 11, tel. 71/303 80 14, www.zsp1.olawa.szkolnastrona.pl
Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Lipowa 20a, tel. 71/313 25 42, http://mp-2olawa.szkolnastrona.pl/
Miejskie Przedszkole nr 3, ul. B. Chrobrego 30a, 71/313 74 29, http://mp3olawa.szkolnastrona.pl/
Miejskie Przedszkole nr 3, ul. 3 Maja 18 n/u , 71/313 74 29, http://mp3olawa.szkolnastrona.pl/
Miejskie Przedszkole nr 4, ul. 1 Maja 33, 71/313 23 79, http://www.mp4olawa.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Żołnierzy AK 21, tel. 71/313 28 17, http://sp1olawa.szkolnastrona.pl/
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rybacka 6a, tel. 71/313 24 23, www.sp2.olawa.pl
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lwowska 3, tel. 71/303 33 01, http://sp3.olawa.pl/
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Broniewskiego 6, tel. 71/313 25 41, www.sp4olawa.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kamienna 8, tel. 71/313 28 32, www.sp5olawa.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Sportowa 6, tel. 71/313 72 56, https://sp6olawa.edupage.org/
Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Iwaszkiewicza 11, tel. 71/303 80 14, www.zsp1.olawa.szkolnastrona.pl

Burmistrz Miasta Oława
/-/ Tomasz Frischmann