trzymaj logo kolor bez ramki na wwwW roku szkolnym 2020/2021 realizowana jest XV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Nasza szkoła bierze aktwny udział w tym projekcie od 2009r. 

W ramach Programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Projekty realizowane przez zainteresowane szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży. Po zakończeniu realizacji każdej edycji Programu, szkolni koordynatorzy przygotowują sprawozdanie opisujące wykonanie Programu i przesyłają je do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na poziomie krajowym organizatorzy Programu dokonują podsumowania i oceny realizacji Programu, która jest podstawą propozycji zmian kolejnej edycji Programu.

Więcej informacji w  broszurze.