FE

 

W Szkole Podstawowej nr 3 realizowano projekt pn. „Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie” przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Jego cel to poprawa jakości warunków nauczania szkół podstawowych oraz gimnazjów w Oławie, a także zapewnienie rozwoju infrastruktury szkół w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych, cyfrowych oraz specjalistycznych.

Projekt obejmuje zakup nowoczesnego wyposażenia w postaci sprzętu i pomocy dydaktycznych, w tym narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych do pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie oraz prace adaptacyjne i dostosowawcze związane z funkcjonowaniem pracowni. Działania przewidziane w ramach projektu obejmują: opracowanie studium wykonalności, zakup wyposażenia, prace dostosowawcze pracowni, tworzenie sieci komputerowej, zakup schodołazów, które zapewnią eliminację barier architektonicznych w szkołach, a także promocję projektu.

Projekt dotyczy 7 placówek edukacyjnych z terenu Oławy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oława. W wyniku realizacji projektu infrastruktura edukacyjna szkół zostanie znacząco udoskonalona, co przyczyni się do poprawy warunków i jakości nauczania. W ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia do pracowni: matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, chemii, biologii, fizyki, geografii oraz specjalistycznych.

Cel projektu to poprawa jakości warunków nauczania szkół podstawowych oraz gimnazjów w Oławie, a także zapewnienie rozwoju infrastruktury szkół w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych, cyfrowych oraz specjalistycznych. Projekt wpłynie pozytywnie na rozwój placówek kształcenia podstawowego i gimnazjalnego z terenu Oławy i bezpośrednio przyczyni się do poprawy warunków do wspomagania rozwoju i nauczania dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów przyjętych w ramach ww. priorytetu RPO WD, w szczególności do zapewnienia najważniejszych potrzeb dotyczących infrastruktury placówek edukacyjnych, ich dostosowania do wymogów stawianych przez współczesną dydaktykę, a także zwiększenia dostępności w zakresie wyposażenia w nowoczesne pomoce naukowe, w tym również multimedialne. Mając na względzie poprawę warunków nauczania wszystkich uczniów, projekt uwzględnia również potrzeby osób niepełnosprawnych. Tym samym placówki edukacyjne staną się miejscem otwartym dla każdego.