Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

– w terminie głównym:

25 maja 2021 r. godz. 9.00 – język polski,

26 maja 2021 r. godz. 9.00 – matematyka,

27 maja 2021 r. godz. 9.00 – język obcy.

– w terminie dodatkowym:

16 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – język polski,

17 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – matematyka,

18 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – język obcy.

 

Czas trwania egzaminu:

język polski 120 minut,  dla uczniów z dostosowaniem „wydłużenie czasu”– 180 minut,

matematyka 100 minut,  dla uczniów z dostosowaniem „wydłużenie czasu”– 150 minut,

język obcy 90 minut,  dla uczniów z dostosowaniem „wydłużenie czasu” – 135 minut.

 

Zasady bezpieczeństwa:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 3.

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4. Jeśli stan zdrowia ucznia uniemożliwia przystąpienie do egzaminu (kwarantanna lub nagła niedyspozycja), rodzice niezwłocznie informują telefonicznie o tym fakcie dyrektora szkoły – 713033301.

5. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

6. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
- zdający
- osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy,
- inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
- uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I-III pod opieką świetlicy szkolnej
z nauczycielami,
- pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

8. Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).

10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
- podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego,
- wychodzi do toalety,
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą, jeżeli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu.

 

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

1. Wszyscy uczniowie zostali poinformowani w jakich salach egzaminacyjnych piszą poszczególne części egzaminu ósmoklasisty.

2. Uczniowie zostali zapoznani z procedurami egzaminacyjnymi obowiązującymi
w bieżącym roku szkolnym.

3. We wszystkich dniach egzaminów uczniowie zbierają się przed budynkiem szkoły od godz. 8.15 do 8.30. Na placu przed szkołą uczniowie zachowują dystans 1,5 metra. Wychowawcy kontrolują obecność uczniów.

4. Od godziny 8.30 uczniowie wchodzą do budynku szkoły lub sali gimnastycznej wyznaczonymi wejściami.
a) Na egzaminie z języka polskiego 25.05.2021 r. i matematyki 26.05.2021 r.
Uczniowie piszący w salach 1 i 2 – wchodzą do budynku sali gimnastycznej wejściem przy sali gimnastycznej;
Uczniowie piszący w salach 20, 21, 22, 41 – wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem;
Uczniowie piszący w salach 23, 24, 43, 47 – wchodzą do budynku wejściem bocznym (na wprost bramy wjazdowej)
b) Na egzamin z języka obcego 27.05.2021 r.
Uczniowie piszący w salach: 20, 21, 22, 23, 24, 41 - wchodzą do budynku wejściem głównym,
Uczniowie piszący w salach: 25, 26, 27, 30, 43, 44, 49, 46, 47, 53 – wchodzą do budynku wejściem bocznym (na wprost bramy wjazdowej).

5. Przed wejściem do budynku uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce i nakładają maseczki.

6. Jeśli ze względu na pogodę będzie potrzeba pozostawienia okryć wierzchnich, parasoli – będzie można je zostawić:
a) w szatniach przy sali gimnastycznej - uczniowie piszący w budynku sali gimnastycznej
b) w wyznaczonych szatniach w budynku szkoły dla uczniów piszących egzamin
w salach w budynku szkoły.

7. Uczniowie w dniach egzaminu nie przynoszą do szkoły urządzeń elektronicznych, urządzeń telekomunikacyjnych, telefonów komórkowych, smartwatchy, opasek elektronicznych itp..

8. Zakazuje się wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali. Telefony komórkowe oraz inne urządzenia telekomunikacyjne należy zostawić w domu. W wyjątkowych sytuacjach będzie możliwe pozostawienia urządzenia u wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego. Telefon powinien być wyłączony, zablokowany, w woreczku z kartką z nazwiskiem ucznia.

9. Uczniowie udają się pod wyznaczone sale egzaminacyjne. Ustawiają się przed wejściem w kolejności nazwisk na liście wywieszonej na drzwiach. Uczniowie w tym czasie pozostają w maskach, zachowują odstęp 1,5 metra.

10. Przewodniczący zespołu nadzorującego rozpoczyna procedurę wpuszczania do sali egzaminacyjnej najwcześniej od godziny 8.30 do około 8.40.

11. Przed wejściem do sali członek zespołu nadzorującego losuje dla ucznia numer stolika, przy którym uczeń będzie pracował. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela szkoły.

12. Nie losuje się numeru stolika uczniom, którzy jednoosobowo piszą w sali.

13. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej.

14. Uczniowie sprawdzają czytelność i kompletność arkusza egzaminacyjnego, następnie kodują arkusz egzaminacyjny.

15. Rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela. Nie wolno odrywać karty odpowiedzi! Na egzaminie z matematyki nie odrywa się części z zadaniami otwartymi.

16. Zdający zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi, zaczerniając właściwy kwadrat. Wyjątek stanowią uczniowie, którym przyznano dostosowanie „Nieprzenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi”, którzy zaznaczają odpowiedzi w zeszycie zadań.

17. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia
z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

18. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Członek komisji podchodzi do ucznia, uczeń i nauczyciel zakładają wówczas maseczki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

19. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

20. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące
w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.

21. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu, członkowie zespołu nadzorują wyznaczoną część sali egzaminacyjnej.

22. Członkowie zespołów nadzorujących powinni ograniczać poruszanie się po sali egzaminacyjnej do niezbędnego minimum.

23. Uczeń przynosi na egzamin własne przybory – długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (najlepiej 2,3 w razie awarii), a w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę (bez nadrukowanych wzorów matematycznych). Szkoła w razie potrzeby udostępni zdezynfekowany długopis lub linijkę. Podczas egzaminu uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. Na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora.

24. Uczniowie mogą przynieść własne butelki z wodą niegazowaną. Stawiają je na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

25. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego
w obecności ucznia (pamiętać należy o maseczkach) sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego, członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności.

26. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń zakłada maseczkę i wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.

27. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomina uczniom o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

28. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

29. Instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych jest zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym.

30. Uczeń który nie zdążył przenieść swoich odpowiedzi otwartych z brudnopisu, wpisuje w arkuszu adnotację: „pozostała część w brudnopisie”. W brudnopisie zaznacza którą część jego wypowiedzi egzaminatorzy mają potraktować jako czystopis.

31. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania. Wszelkie próby zakłócania egzaminu, niesamodzielnego pisania, grożą przerwaniem egzaminu i opuszczeniem sali przez ucznia.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo
b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

RODZICE I UCZNIOWIE zobowiązani są do zapoznania się z organizacją egzaminu ósmoklasisty i procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii.