Od dnia 4 maja 2021 r. uczniowie klas 1-3 wracają do zajęć stacjonarnych na terenie szkoły.

Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zasad funkcjonowania szkoły i bezpiecznego przebywania w placówce w czasie epidemii.

30.04.2021 procedura bezpieczeństwa w SP3 w Oławie

Prosimy o przestrzeganie zasad opisanych w procedurze bezpieczeństwa.


1.Uczniowie klas 1-3 wchodzą do budynku szkoły wejściem bocznym (przez szatnię zlokalizowaną w najniższej kondygnacji budynku). Prosimy, aby do budynku wchodzili wyłącznie uczniowie. Zajęcia dla uczniów rozpoczynają się o godzinie 8.00.

2.Dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą do budynku wejściem głównym. Korzystają z szatni zlokalizowanej na parterze (tak jak dotychczas). Zajęcia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych rozpoczynają się o godzinie 8.00.
3.Każda klasa i oddział przedszkolny przebywa w wyznaczonej i stałej sali pod opieką wychowawcy (lub n-la języka obcego, n-la religii).
4.Każda klasa/oddział ma ustalony indywidualny harmonogram korzystania w czasie przerw z części wspólnych budynku, sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego. Opracowaniem harmonogramu zajmują się wychowawcy klas 1-3 i oddziałów przedszkolnych.
5.Uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
6.Nauczyciele wyjaśnią dzieciom jakie ważne zasady obowiązują w czasie pobytu w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikaty powinny być przekazane w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.
7.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
8.W sali, w której przebywają dzieci, nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować: pluszowe zabawki, wykładziny dywanowe, drobne zabawki.
9.Każdorazowo zabawkę i inne przedmioty używane przez dziecko należy po zakończeniu zabawy włożyć do ustawionego na korytarzu  pojemnika z napisem Do dezynfekcji. Zawartość  pojemnika będzie na bieżąco czyszczona i dezynfekowana przez  wyznaczonego pracownika obsługi. Po dezynfekcji zabawki będą wkładane do pojemnika opisanego Do zabawy i będą mogły być znowu używane.
10.Dzieci nie mogą przynosić do szkoły własnych maskotek lub zabawek.
11.Sale oraz części wspólne budynku, w których przebywają dzieci powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę.
12.Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min.1,5 m.
13.Dzieci mogą przebywać na terenach zielonych szkoły i boisku wielofunkcyjnym, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.
14.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
15.Na boisku szkolnym dzieci mogą korzystać z piłek, obręczy, skakanek i innych przyborów, które zostaną wyczyszczone i zdezynfekowane przez wyznaczonego pracownika obsługi.
16.Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
17.Nauczyciele zadbają o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Zorganizują pokaz właściwego mycia rąk  poprzez np. historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy mycia rąk) czy zabawy paluszkowe.
18.Nauczyciele będą utrwalali u dzieci właściwy sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, nosa, ust, nie podawania ręki na powitanie.
19.W celu szybkiej komunikacji z rodzicami lub osobami uprawnionymi do odbioru dziecka w każdej sali znajduje się wykaz z numerami telefonów, pod którym można się z nimi skontaktować.
20.Źródełko i fontanna wody pitnej pozostaną zamknięte.
21.Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy ustala się w godz. od 6.00-17.00.
22.Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach dydaktycznych, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy, oraz w świetlicy szkolnej.
23.Czas pobytu dziecka w świetlicy nie powinien być wydłużany, jeśli rodzic może zapewnić dziecku opiekę.
24.Rodzice w pisemnym zgłoszeniu dziecka do opieki świetlicowej wskazują godzinę odbioru dziecka ze szkoły.
25.Rodzice oczekują na dziecko o wyznaczonej godzinie w wyznaczonej przestrzeni wspólnej, nie mogą wejść na teren szkoły.
26.Ze świetlicy dzieci będą zabierane przez wyznaczonego nauczyciela i przekazywane rodzicom o określonej w deklaracji godzinie.