newsBurmistrz Miasta Oława informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 r. (dotyczy uczniów szkół i wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych) oraz do 15 października 2021 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

 

 

 

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dostępne będą w szkołach, oraz w sekretariacie ZOSiPOW w Oławie, ul. 3 Maja 18f/u.

Wnioski można również pobrać elektronicznie ze strony Urzędu Miejskiego w Oławie.

Wniosek do pobrania TU.

Wypełnione dokumenty należy składać do dyrektora placówki, do której dziecko uczęszcza.

Uwaga!

Wnioski uczniów/wychowanków/słuchaczy zamieszkałych w Oławie, uczęszczających do szkół/ośrodków poza Oławą, należy składać w sekretariacie ZOSiPOW, ul. 3 Maja 18f/u.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu 71 313-59- 56.

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH STYPENDIAMI I ZASIŁKAMI SZKOLNYMI:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód miesięczny do 528 zł netto (IX-XII 2021 r.) oraz 600 zł netto (I-VI 2022 r.), na członka rodziny i fakt zamieszkiwania w Oławie (sposób ustalania dochodu określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Uwaga:

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego rodziny - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

  1. Do dochodu nie wlicza się m. in.:
  • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  • zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

  • wartości świadczenia w naturze;
  • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zgodnie z art. art. 90b, 90c, 90d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego stanowi refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne wskazane w Uchwale Rady Miejskiej w Oławie nr XX/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oława (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 139, poz. 1672).

Sposób rozliczania przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych podany jest w cytowanej uchwale oraz będzie zawarty w uzasadnieniu decyzji o przyznanym świadczeniu.

Burmistrz Miasta Oława

/-/ Tomasz Frischmann