Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława
(rok szkolny 2021/2022)

 

Ogłoszenie. Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 2021-2022

Z A R Z Ą D Z E N I E BURMISTRZA - terminy rekrutacji na 2021-2022

Zał. 2 do Zarz. BM, terminy postępowania rekr. klas I SP 2021-2022

 

 

 

Do klas pierwszych przyjmowane będą wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2014) oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2015), pod warunkiem wcześniejszego korzystania z wychowania przedszkolnego lub posiadania przez nie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej będą przyjmowane do klas pierwszych na podstawie zgłoszeń rodziców, zgodnie z terminem określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Oława 14/0050/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły będą przyjmowane   (tylko w miarę wolnych miejsc w placówce) na podstawie złożonych wniosków, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/olawa (należy wybrać „szkoła”), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków
o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
- data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego ,
- data i godzina wydrukowania wniosku,
- data i godzina złożenia wniosku w szkole,
- data i godzina zatwierdzenia wniosku
nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

Po elektronicznym wypełnieniu wniosku należy pobrać go z systemu, wydrukować, podpisać (podpisy obojga rodziców /prawnych opiekunów) i złożyć w placówce pierwszego wyboru. Następnie należy sprawdzić wyniki kwalifikacji.
W przypadku zakwalifikowania kandydata do placówki, niezbędne jest złożenie oświadczenia woli
w wyznaczonym terminie.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów (zgodnie z Uchwałą
nr XXX/209/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 marca 2017 r.):

Ramka1

Punkty otrzymane za kryteria sumuje się. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.                                                                                                                                                              W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający odpowiednio kryterium 1, 2, 3, 4.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława w roku szkolnym 2021/2022:

Rodzaj czynności

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji dzieci na rok szkolny 2021/2022 udzielają pracownicy sekretariatu danej placówki, której dotyczy rekrutacja.

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Żołnierzy AK 21, tel. 71/313 28 17, http://sp1olawa.szkolnastrona.pl/
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rybacka 6a, tel. 71/313 24 23, www.sp2.olawa.pl
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lwowska 3, tel. 71/303 33 01, http://sp3.olawa.pl/
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Broniewskiego 6, tel. 71/313 25 41, www.sp4olawa.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kamienna 8, tel. 71/313 28 32, www.sp5olawa.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Sportowa 6, tel. 71/313 72 56, , https://sp6olawa.edupage.org/
Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Iwaszkiewicza 11, tel. 71/303 80 14, www.zsp1.olawa.szkolnastrona.pl

Burmistrz Miasta Oława
/-/ Tomasz Frischmann